harita proje hizmetleri - dörtyol sahra mühendislik
Metal Konteynerharita inşaat hizmetleri - hatay dörtyol iskenderunSahra mührndislik - dörtyol harita kadastro mühendisliği

Hizmetlerimiz


Batimetrik Harita Yapımı
Deniz tabanı topoğrafyasının belirlenmesi için yapılan, deniz tabanının ses dalgaları ile taranması sonucu oluşan haritalardır.

Sayısal Halihazır Harita Yapımı
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına göre orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren,arazinin topografik yapısının modellenmesi , ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalardır.

Plankote Haritaları
Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Şeritvari Harita
Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

İmar Uygulaması(18.Madde)
mar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakat aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunlar yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve reysen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 şayili İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuz besini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

İfraz/Ayırma
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Tevhid/Birleştirme
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.

Yola Terk/Yeşil Alana Terk/Parka Terk
Yol İstikamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola/Yeşil Alana/Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.

Cephe Rölevesi Ölçümü
Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek cephe, plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma işlemleridir.

Endüstriyel Ölçümler
Montajı güç olan; çeşitli makine, trafo, bant vs yerleştirilmesi için yapılan ölçümlerdir.

GPS Ölçümleri & Hesaplamaları
Yatay konrol ağları ve detay ölçümlerinde uydudan konum belirlemeyi sağlayan cihazlar kulanılmakta ve ağ hesapları yapılmaktadır.

Madencilik Ölçmeleri
Madendeki stok miktarının hesaplanması ve çalışma bölgelerinin projelendirilmesi amacı ile yapılan çalışmalardır.

Kamulaştırma
İdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi veya açılması veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla veya kentsel ve kırsal dönüşzüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını ya da bir bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut hakkıbüyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgelerindeki hükümler çerçevesinde bağımsız bölüm verilip verilemeyeceği esaslarınauygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara dayanmak zorundadır.

As-Built Projeleri Yapımı
İşin sonunda bilgi sistemi oluşturmak için yapılan, işin projeye uygunluğunu da gösteren projelerdir.

Boykesit & Enkesit Çizimi
Karayolu, demiryolu kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. projelerin hazırlanması veya herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınmasıdır.

Aplikasyon
Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir. Aplikasyon, harita veyaplanların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.

Yapı Aplikasyon Projesi
Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projedir.

Fenni Mesuliyet – TUS
TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Üzerine bina yapılacak parselin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) ve serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını parselasyon planı ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama sürgü ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.

Röperli Kroki
Röperki kroki arsanın ölçekli ve kesin sınırlarını koordinat sistemi üzerinde yer alan bilgileri ile gösteren belgedir.

Kübaj Hesabı
Konum Belirleme


Enerji Hizmetleri
-Arazi tespit/Kurulum alanının belirlenmesi -Lisanslı/Lisanssız GES (Güneş) ve RES (Rüzgar) enerji santrali arazi uygulaması
-Kadastral Haritaların Çıkarılması ve kamulaştırma işlemleri
-Kurum Görüşlerinin alınması (Çed, Dsi, Tarım vs.)
-Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Dağıtım Şirketine Başvurunun Yapılması
-Mevzi imar çalışmasının yapılması
-RES (Rüzgâr) ve GES (Güneş) santral proje geliştirme ve tasarımlarına ait Harita mühendisliği hizmetleri
-Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma ve kesit haritalarının hazırlanması ve Harita Mühendisliği hizmetleri
-Altyapı ve İnşaat çalışmaları